Obec Terešov
ObecTerešov

Prameny

Použitá archivní prameny:
ÚAZK Praha: Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, archivní fond: Císařské otisky stabilního katastru (1839), č. obj.7864-1-003. (http://archivnimapy.cuzk.cz)

Použité edice pramenů:
Archiv Český čili Staré písemné památky české a moravské, Díl Třetí, Swazek 1, ed. František Palacký, Praha 1844.
Archiv Český čili Staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl VII, Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského 1450-1470, Výpisy z českých listin c. k. knihovny Pražské 1391-1477, ed. Josef Kalousek, Praha 1887.
Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl IX, Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála z roku 1526, ed.. Josef Kalousek, Praha 1889.
Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XIII, Registra soudu komorního 1503-1511, ed. Jaromír Čelakovský, Praha 1894.
Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XIX, Knížka nálezů soudu zemského a komorního z první polovice 16. věku, ed. Jaromír Čelakovský, Praha 1901.
Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXIV, Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780, ed. Josef Kalousek, Praha 1908.
Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXXI., První kniha provolací desk dvorských z let 1380-1394, ed. Gustav Friedrich, Praha 1921.
Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXXVII, Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453-1480, částka 2: Kraje F-K, ed. G. Friedrich, Praha 1941.
Archiv pražské metropolitní kapituly II. Katalog listin a listů z let 1420-1561, edd. Jaroslav Eršil-Jiří Pražák, UK, Praha 1986.
August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české moravské středověké šlechty, Svazek 1, Sedláčkovy Atlasy erbů a pečetí, ed. Vladimír Růžek, Praha 2001.
August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české moravské středověké šlechty, Svazek 2, Atlas erbů, Čechy (1. část), ed. V. Růžek, Praha 2001.
Berní rula 2. Popis Čech r. 1654, Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule, zprac. Karel Doskočil, Praha 1953.
Berní rula 23. Kraj Plzeňský, Díl I., zprac. Marie Doskočilová, Praha 1952.
Berní rula 25. Kraj Plzeňský, Díl III., zprac. Ivan Čadková-Magda Zahradníková, Praha 2003.
Berní rula 26. Kraj Podbrdský, vyd. Emil Hradecký, Praha 1952.
Berní Rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) Berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek/A-L, sest. Václav Černý-Jarmila Červená, Praha 2003.
Berní Rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) Berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, 2 svazek/M-Ž, sest. Václav Černý-Jarmila Červená, Praha 2003.
Ein Bernaregister des Pilsner Kreises von Jahre 1379, Hg. Josef Emler, Prag 1876.
Liber ordinationum cleri 1395-1416, ed. Antonín Podlaha, Pragae 1922.
Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362, Tomus primus, ed. František Antonín Tingl, Pragae 1867.
Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad, Část II. (Od r. 1450-1926), ed. Josef Strnad, Plzeň 1905.
Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, Svazek I., 1418-1437, ed. Blažena Rynešová, Praha 1929.
Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848, ed. František Roubík, Praha 1954.
Regesta Bohemiae et Moravice aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.). Tomus V., Fontes archivi Nationalis, Pars I., Litterrae monasteriorum, Fasciculus 2 (1398-1419), ed. K. Beránek – V. Beránková, Pragae 2007.
Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských z dioecezí Pražské, ed. W. W. Tomek, Praha 1873.
Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum, Pozůstatky desk zemských království Českého R. 1541 pohořelých, Díl I., ed. Josef Emler, Praha 1870.
Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum, Tomus II., ed. J. Emler, Pragae 1872.
Soudní akta konzistoře pražské (Acta judiciaria consistorii Pragensis), Část V., (1406-1407), ed. Ferdinand Tadra, Praha 1899.
Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 1/2, 1378-1471, Kol. autorů, Praha 1974.
Soupis pramenů k dějinám feudálního útisku I, Finanční prokuratura, ed. Jan Kočí, Praha 1954.
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 IV., Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, edd. Martin Holý, Marie Wasková, Jan Boháček, Vlasta Mádlová, Renáta Sádlová, Mlada Štěpánová, Praha 2004.
Tereziánský katastr český. Svazek 2, Rustikál (kraje K-Ž) Sumář a rejstřík, ed. Aleš Chalupa – Marie Lišková – Josef Nuhlíček – František Rajtoval, Praha 1966.
Tereziánský katastr český. Svazek 3. Dominikál, ed. Pavla Burdová – Dagmar Culková – Eliška Čáňová – Marie Lišková – František Rajtoval, Praha 1970.
Zpovědní seznamy arcidiecéze Pražské z r. 1671-1725, (dílu 2, sv. 3), Podbrdsko, ed. J. V. Šimák, Praha 1929.
Zpovědní seznamy arcidiecéze Pražské z r. 1671-1725, IX., X. (dílu 3, sv. 1), Plzensko a Loketsko, ed. J. V. Šimák, Praha 1935.

Použitá literatura:
Tomáš V. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Díl I., Praha 1882.
Milan Buben, Encyklopedie heraldiky, Praha 1999.
Eva Doležalová, Svěcenci pražské diecéze 1395-1416, Praha 2010.
Tomáš Durdík, Encyklopedie českých hradů, Praha 1995.
Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar – Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1994.
Kateřina Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420, Praha 1998.
Jindřich Jůna a kol., Monografie Hořovicka a Berounska, Díl VI., Praha 1931.
Jiří Jurok, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, Nový Jičín 2000.
Kolektiv autorů, Politický a školní okres Rokycanský, Rokycany 1898.
František Matějek, Lán v dějinném vývoji (se zvláštním zřetelem k Moravě), In: Sborník archivních prací 35/1, Praha 1985, s. 283-330.
Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, Čtrnáctý díl, Kartel-Kraj, Praha 1899.
František Palacký, Popis království českého, stav k roku 1843, Praha 1848.
Jan Pešta, Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, Průzkumy památek II/2000, s. 153-168.
Emanuel Poche, Umělecké památky Čech 4, T-Ž, Praha 1982.
Antonín Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl I., A-H, Praha 1947.
Antonín Profous – Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl IV., S-Ž, Praha 1957.
František Roubík, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959.
B. Scheinpflug, Materialien zu einer Geschichte von Plaß und seine Umgebung, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 13, 1875, s. 76.
August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, 13. díl, Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905.
A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, 6. díl, Podbrdsko, Praha 1934.
A. Sedláček, Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1998.
Jaroslaus Schaller, Topographie des Königreichs Böhmen, Neunter Theil, Pilsner Kreis, Prag und Wien 1788.
Johann G. Sommer, Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt, Sechster Band. Pilsner Kreis, Prag 1838.
František Šmahel, Husitská revoluce 3, Kronika válečných let, Praha 1993.
Jiří Úlovec, Tvrze a zámky v Dolních Vlencích a Svinařích, In: Minulostí Berounska 4, Beroun 2001, s. 13-38.

Ves Terešov – BERNÍ RULA (1654)

Jména všech hospodářů

Osedlý

Rolí
mají

Osívají Nově osedlí léta

Pohořelí

Pustý

Handle

a živnosti

Potahů

Dobytka chovají

Fary

Židé

nad

20 let

Židé

10-20 let

na
zimu

na
jaro

krávy

jalovice

ovce

svině

str.

str.

str.

1652

1653

1654

1655

Sedláci
Jan Mařík 1 30 12 7 – – – – – – – 4 4 3 2 6 – – –
Jan Vanásek 1 43 8 1 – – – – – – – 2 2 1 – 2 – – –
Kateřina Hladová 1 20 2 2 – – – – – – – – 1 2 – 3 – – –
Dorota Oušková 1 43 12 5 – – – – – – – 4 5 2 – 3 – – –
Blažej Čava 1 22 2 – – – – – – – – – – – – – – – –
Jan Duchon – 21 2 3 – – 1 – – – – 1 – 4 – 1 – – –
Pavel Smeták – 31 6 8 – – 1 – – – – 1 4 4 2 6 – – –
Zdeněk Havlana – 31 10 3 – – – – 1 – – 2 – 3 – 1 – – –
Bartoloměj Zeman – 20 – – – – – – – 1 – – – – – – – – –
Chalupníci
Jiřík Kočna 1 12 2 1 – – – – – – – – – – – – – – –
Antonín 1 15 4 2 – – – – – – – – 3 3 – 8 – – –
Jan Černej – 15 – – – – – – – 1 – – – – – – – – –
Celkem: 7 303 60 32 – – 2 – 1 2 – 14 19 22 4 30 – – –

Poznámky: 1 strych (str.) = 2865 m2

Prameny a literatura:
Berní rula 2. Popis Čech r. 1654, Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule, ed. Karel Doskočil, Praha 1953, s. 473, č. 970. (Terešov)
Berní rula 23. Kraj Plzeňský, Díl I., ed. Marie Doskočilová, Praha 1952, s. 100, č. 970 (Terešov, Statek Hřešihlavy).
Berní rula 25. Kraj Plzeňský, Díl III., ed. Ivan Čadková-Magda Zahradníková, Praha 2003, s. 937.
Berní Rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) Berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek/A-L, sest. Václav Černý – Jarmila Červená, Praha 2003, s. 258 (Duchon, Jan-nově osedl /sedlák/); s. 449 (Havlana, Zdeněk-pohořelý /sedlák/); s. 494 (Hladová, Kateřina-sedlák).
Berní Rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) Berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, 2 svazek/M-Ž, sest. V. Černý – J. Červená, Praha 2003, s. 1093 (Mařík, Jan-sedlák); s. 1277 (Oušková, Dorota-sedlák); s. 1654 (Smeták, Karel-nově osedl /sedlák/); s. 1979 (Vaňásek, Jan-sedlák); s. 2153 (Zeman, Bartoloměj-pustý /sedlák/).

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 28 °C 15 °C
středa 19. 6. oblačno 29/16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 28/15 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 19/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:6
TÝDEN:134
CELKEM:169364