Obec Terešov
ObecTerešov

1 stránka pro Terešov

a již dorazila do cíle spousta stránek…

další budou k vyzvednutí v obecní knihovně

(text zatím není uspořádán ani revidován)


strana 3.
Knihu tuto založil František Hříbal, t. č. říd. Učitel v Terešově. Týž narodil se v Mlečicích dne 16. srpna 1844. V rodišti svém navštivoval obecnou školu a pak v r. 1856 a 1857 hlavní školu v Rokycanech. Roku 1858 vstoupil do gymnasium na Novém Městě v Praze a po odbytých gym. Studiích r. 1866 poslouchal vyšší učení na filozofické fakultě v Praze r. 1867. Následkem dlouho trvající nemoci věnoval se tiššímu zaměstnání. Od r. 1868 až do r. 1873 zastával u c. k. zemského soudu v Praze různé manipulační práce. Touze po stavu učitelském, věnoval se tomu r. 1873.

Dekretem slav. c. k. okresní školní rady v Hořovicích ze dne 30. ledna 1873 č. 130 jmenován byl výp. Podučitelem v Mlečicích s voč. Služným 280 zlatých A osobním přídavkem 70 zlatých

Dekretem téže sl. c. k. okresní školní rady ze dne 13. září 1876 č. 2048 jmenován výp. Učitelem na jednotřídní obecné škole v Terešově s voč. Služným 320 zlatých Dne 4. srpna 1878 nabyl na c. k. českém ústavu ku vzdělání učitelů v Příbrami vysvědčení dospělosti a následkem toho ustanoven veleslavnou c. k. zemskou školní radou ze dne 6. Srpna 1879 definitivně podučitelem ve Zbiroze s voč. služným 400 zlatých avšak sl. c. k. okresní školní radou ze dne18. Září 1878 dosazen na jednotřídní školu v Sebečicích s voč. služným 400 zlatých a funkč. Přídavkem 50 zlatých nařízením sl. C. k. okr. Školní rady ze dne 24. Července 1882 č. 2856 dosazen na své podučitelské místo ve Zbirově. Dne 5. listopadu 1882 nabyl vysvědčení způsobilosti. Dekretem veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 21. října 1883 č. 33440 ustanoven definitivně správcem školy v Jvině se služným roč. 400 zlatých a funkč. Přídavkem 50 zlatých avšak nařízením sl. C. k. okr. Školní rady ze dne 30. srpna 1883 dosazen na jednotřídní obecnou školu v Terešově s týmž služným. K nařízení slav. c. k. okr. školní rady ze dne 19. Srpna 1886 č. 2940 dosazen byl na své místo v Jvině. Dekretem veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 25. ledna 1887 č. 1027 ustanoven řídícím Učitelem na dvojtřídní obecné škole v Terešově s voč. Služným 500 zlatých A funkč. Přídavkem 100 zlatých

Místo to nastoupil dne 1. Září 1887.


strana 9
rady v Hořovicích ze dne 17. srpen 1887 čís. 3813. Když místo to definitivně obsazeno bylo, přeložen byl na zatím podučitelské místo do Drah. Újezda dne 13. srpna 1888 č. 3273 (dek.)

Po obsazení tohoto místa definitivně přeložen do Terešova dekretem ze dne 13. srpna 1889 č. 3209.

Po dokonané povinnosti zatím podně podrobil se zkoušce učitelské způsobilosti na c. k. uč. ústavu v Příbrami a obdržel vysvědčení dne 19. listopadu 1889 č. 12

Na základě vysvědčení toho obdržel definitivně podučitelské místo v Terešově dekretem veleslavné c. k. zemské rady ze dne 15. června 1890 č. 15838. Jmenovaný podučitel jest ženat a náleží též stavu vojenskému a to ——c. k. pěš. pluku č. 35.

Dekretem slavné c. k. okresní školní rady ze dne 25. ledna 1891 dosazena na zdejší školu za ind. učitelku slečna Rozálie Primová z Hořovic.

Přičiněním Fr. Hříbala, říd. Učitele pořádána dne 30. srpna r. 1891 hudební zábava ve prospěch chudé školní mládeže. Čistý výtěžek obnášel 5 zl. 90 kr.

Za obnos tento zakoupeny sešity psací pro chudé dítky a kalamáře do školních lavic.

Dekretem slav. c. k. okresní školní rady ze dne 20. srpna r.1892 č. 3688 přeložena byla ind. učitelka slečna Rosalie Primová do Mrtníka 1. září r. 1892.

Dekretem sl. c. k. okresní školní rady ze dne 22. srpna r. 1892 č. 3689 dosazena na zdejší školu ind. učitelka slečna Josefa Hříbalová, která nastoupila místo toto dne 1. září r. 1892. Táž vyučuje též na školách v Ostrovci a v Mlečicích.

Školní rok 1892/93 započal dne 1. září.

Počet všech sepsaných dítek obnáší 120.

Počet školu navštěvujících dítek 118.

V tomto školním roce dala obec postaviti dva nové piliře u dvorečka školní budovy.

Místní školní rada zakoupila pro školu k vyučování dějepisu obraz „— Habsburgský“.

Školní rok 1893/94 započal dne 1. září.

Počet všech sepsaných dítek obnáší 112.

Počet školu navštěvujících dítek 109.


strana 10
Dne 3 m. prosince r. 1893 konala se volba členů do místní školní rady. Zvoleni byli následující členové:

1. P. František Vonásek , předseda.

2. Josef Vildman, náměstek.

3. Hynek Malý, člen výboru.

4. Josef Hatina,……………….?

5. Josef Kočka, ……………. ?

6. H. Reiser, ……………………..?

7. Veld. p. Dominik Brázda, farář v Drah. Újezdě

8. P. Fr. Hříbal, říd. učitel

9. František Oliverius, náhradník

10. František Smeták, náhradník

Místním školdozorcem jmenován pan Josef Vildman.

Dne 19. listopadu r. 1893 přesídlil do Drah. Újezda veledůstojný pan farář Dominik Brázda, bývalý kaplan v Cerhovicích.

Dne 3. května r. 1894 byly dítky zdejší školy u sv. bižmování v chrámu Páně v Drah. Újezdě.

Dne 5. července r. 1894 zavítal do školy slovut. Pan c. k. okresní školní inspektor Josef Durych a vyslovil svou úplnou spokojenost v obou třídách.

V školním roce 1893/94 vypukly mezi dítkami školními spalničky. Které delší dobu trvaly. Tím byla návštěva školy delší dobu nepravidelná.

Školní rok 1893/94 ukončen dne 14 m. července r. 1894

1. Počet dětí do školy přijatých

a) Na počátku školního roku………………..109

b) Na konci školního roku…………4

Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání 103 katl.

2. Počet dětí ve školní obci školou povinných…………..103

Do školy přijatých………………6

Školní rok 1894/95

Školní rok 1894/95 započal dne 1 m. září vzýváním Ducha svatého, avšak následkem epidemicky šířící se „ záduchy“ bylo vyučování do 17. září r. 1894 zastaveno.

Počet všech sepsaných dítek obnáší ………… 108

Počet školu navštěvujících dítek………….104

Vynesení veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne


strana 11
3. května r. 1894 čis. 10.093, bylo povoleno, aby na zdejší škole od 1. ledna r. 1895 ženským ručním pracím ve dvou odděleních po třech týdenních hodinách se vyučovalo.

Katolickému náboženství vyučovali v tomto školním roce učitelé: František Hříbal a Václav Tupý.

Dne 18. Února r. 1895 zemřel Jeho c. a k. Výsost Nejjasnější princ a pán polní maršál arcikníže Albrecht.

Dne 6. března r. 1895 zúčastnila se školní mládež podle nařízení veleslavný c. k. zemské školní rady ze dne 19. února r. 1895 č. proces 33 u dle nařízení slavné c. k. okresní školní rady ze dne 25. m. února r. 1895 č. 90 slavnostní smuteční mše svaté za Jeho císařská Výsost arcivévodu Albrechta.

Školní rok 1894/95 ukončen dle vynesení Jeho excelence pana c. k. ministra kultu a vyučování ze dne 18. června r. 1895 číslo 11772 dne 13. července.

Zkouška z náboženství konána byla dne 13. Května.

1. Počet dětí do školy přijatých: a) na počátku školního roku……………. 104

c) Na konci školního roku…………… 7

2. Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání:

a) Katolického……………………… 107

b) Mojžíšského…………………… 4

3. Počet dětí školou povinných:

a) Ve školní obci……………. 98

b) Do školy přijatých…………………. 6

Josef Durych

c. k. okresní školní inspektor

18 11/7 96

3kolní rok 1895/96

a) Započal dne 1 m. září r. 1895 vzýváním Ducha svatého a ukončen dne 15 m. července r. 1896.

b) Dne 19. května r. 1896 zesnul v Pánu ve Vídni Jeho císařská a královská Výsost arcikníže Karel Ludvík.


strana 13
c) Dne 26. Prosince r. 1895 pořádal sbor učitelský se školní mládeží hru. Budečské Jesličky ve prospěch chudé školní mládeže a na rozšíření knihovny učitelské. Čistý příjem obnášel 21 zl. 7 kr. Z toho zakoupeno bylo pro 10 chudých dítek plátno na košile a mimo to bavlna na punčochy. Pro dítky, které při slavnosti této účinkovaly, zakoupeny byly modlitební knížky a památné obrazy. Všechněm chudým dítkám dostalo se všech psacích potřeb z vytěžených peněz zakoupených. Pan Alois Hynek, knihkupec v Praze daroval chudé školní mládeži školní potřeby v ceně 4 zl., začež mu správa školy vyslovila srdečné díky.

d) Zkouška z katolického náboženství konána byla dne 27. dubna r. 1896 odpoledne. Náboženství vyučoval důstojný pan P. Fr. Vondřička. V měsíci listopadu r. 1895 upraveno návrší před školou tím způsobem, že kamení tu se nalézající odstraněno bylo a písek s hlínou se navezl, aby návrší to schůdnější bylo. V měsíci květnu zřídila se školní zahrada, které užilo se k pěstování zeleniny a k setí různých semen obilních a jedovatých rostlých. U školní mládeže vyskytl se tyfus s následkem toho byla návštěva školy nepravidelná.

Dne 11. července r . 1896 zavítal do školy zdejší slov. Pan -. k. okresní školní inspektor Josef Durych a vyslovil svou úplnou spokojenost v obou třídách.

Počet dětí do školy přijatých:

a) Na počátku školního roku………………………………..106

b) Na konci školního roku…………………………………….1

Dle náboženského vyznání:

a) Katolického…………………………………………..101

b) Mojžíšského…………………………………………6

Počet dětí školou povinných:

a) Ve školní obci………………………………101

b) Do školy přijatých……………………….6

Školní rok 1896/97

a) Započal dne 1. m. září r. 1896 vzýváním Ducha svatého a ukončen dne 15. července r . 1897

b) Dne 26. Prosince r. 1896 pořádal sbor učitelský se školní mládeží hru. Budečské Jesličky ve prospěch školy zdejší. Čistý příjem obnášel 24 zl. 5 kr. kterážto částka složena k rukoum pan Jos. Hatiny, předsedy místní školní rady, aby se částku tu pro školní rok 1897/98 různé potřeby školní zakoupeny


strana 14
byly a to dle návrhu místní školní rady a sboru učitelského mimo to pořádán 18. Července r. 1897 školní výlet, který vynesl čistého příjmu 5 zl. částky tímto upotřebí se taktéž na zakoupení potřeb školních a na rozšíření knihovny učitelské.

c) Dne 10 m. května r. 1897 konána byla zkouška z katol. Náboženství, jemuž vyučoval důstojný pan P. Josef Zika, kaplan v Drah. Újezdě.

d) Dne 15. Května r. 1897 ustanoven byl pan Václav Tupý podučitel na škole zdejší za zástupce onemocnělého říd. Učitele Fr. Bobka v Sebečicích a na místo jeho dosazen p. Jan Biskup, zatím podučitel v Sebečicích.

e) Od 1. Září r. 1896 zřízeno nové -.k. okresní hejtmanství v Rokycanech a následkem toho vyloučen současný okres Zbirožský z posavadního politic. Okresu Hořovického a přidělen k politic. Okresu Rokycanskému. Správcem tohoto -. k. okresního hejtmanství, jakož i předsedou -. k. okresní školní rady jmenován byl ——- pan František Pittermann, -. k. místodržitelský sekretář.

Za školního dozorce jmenován byl místní školní radou p. Fr. Vonásek, rolník v Terešově.

f) Dne 15. Února r. 1897 odbývána byla ve školní budově zdejší komise za příčinou opravy školy zdejší.

g) Místní školní rada zavázala se, že přestavby školy zdejší vykoná na jaře r. 1898.

h) V rodinách jakož i u školní mládeže vyskytl se na jaře tyfus a následkem toho byla návštěva školy slabší.

i) Dne 18. Listopadu r. 1896 odbýval na škole zdejší slovutný pan Josef Durych, -. k. okresní školní inspektor svou inspekci.

k) V tomto roce dostalo se chudé školní mládeži velikého dobrodiní slečnou Marií Tetřevovou, dcerou pana Jana Tetřeva, majitele velkostatku v Terešově tím způsobem, že k štědrému večeru zakoupila pro 39 dítek chudých 6 teplých šátků na hlavu, 3 velké vlněné šály, 6 párů vlněných rukavic, 20 párů štuslíků, vlnu a bavlnu na 8 párů punčoch. Mimo to rozděleno bylo mezi školní dítky 15 kg ořechů a větší počet sešitů a papíru. Na rozšíření žákovské knihovny věnovala dotčená dobroditelka 5 zl. , za které ihned vhodné knihy zakoupeny


strana 16
4 zl. 50 kr. a veleslavná rada zemědělská v Praze věnovala k žádosti správy školy zdejší taktéž 4 zl. 50 kr.

h) Dle vynesení slavné c. k. okresní školní rady ze dne 12, srpna 1898 čís. 2195 Ú. L. čís. 13 položen počátek školního roku na obecných a měšťanských školách ve školním okresu rokycanském na den 16. září.

i) Následkem příznivého počasí a mírné zimy neobjevila se v tomto školním roce epidemie u dítek školních.

k) Dne 25. května 1898 odbýval na škole zdejší a to v I. třídě slovutný pan Ant. Fafl, c. k. okresní školní inspektor svou inspekci vyslovil se pochvalně v prospěchu školních dítek.

l) V tomto školním roce věnovala slečna Mařenka Tetřevová, dcera majitele velkostatku v Terešově chudým dítkám 30 m plátna na košile, 8 párů ponožek a 2 tucty študíku a přízi na punčochy. Šlechetné dárkyni vyslovila správa školy srdečné díky.

Statistické přehledy a to:

a) Počet dětí do školy vůbec přijatých:

a) Na počátku školního roku….98

b) Na konci školního roku..99

c) Dle náboženského vyznání:

a) Katolického………92

b) Izraelského…7

b) Počet dětí školou povinných, ve školní obci a počet dětí do školy přijatých a to:

1. Na počátku školního roku…….96 přijat. 2

2. Na konci školního roku…96 přijat. 3

ŠKOLNÍ ROK 1898 – 1899

Školní rok započal 16 m. září r. 1898 vzýváním Ducha svatého. Dne 4 m. října t. r. slaveny nejvyšší jmeniny Našeho Nejmilovanějšího císaře a krále Františka Josefa I. slavnými službami Božími v chrámu Páně v Drahoňově Újezdě, jichž súčastnilo se učitelstvo se školní mládeží.

Dne 19 m. října r. 1898 onemocněl pan řídící uč. Frant. Hříbal tak, že musil hned přestati vyučovati. Případ oznámen sl. c. k. okr. škol. radě. Za výpomocného podučitele ustanoven p. Jos. Karel, posledně výpomocný podučitel ve Lhotě. Správa školy svěřena učiteli Václavu Tupému.

Dnem 1.m. listopadu r. 1898 byla přestavba školy dohotovena a kolaudační řízení vykonáno dne 14. m. listopadu r. 1898 za přítomnosti slovutného pana c. k. okresního inspektora. Velet. P. c. k. okr. lékaře a c. k. inženýra.


strana 18
vepsán do srdcí jejich písmem nesmazatelným, neboť v den ten slavil

„Náš Nejmilovanější císař a král František Josef I. jubileum padesátiletého panování“

Se všech stran chystalo se k důstojnému oslavení památky této, avšak pro veliký zármutek, kterýž potkal Vznešeného panovníka, bylo k výslovnému přání Jeho od okázalých slavností upuštěno, a všichni věrní národové Jeho v týž den shromažďovali se chrámech Páně, by tam vroucí prosby Bohu Všemocnému vysílali za blaho Jeho a dlouhé ještě panování.

V den ten sešla se mládež školy zdejší a se svými učiteli súčastnila se slavných služeb Božích ve farním chrámu Páně v Drahoňově Újezdě. Po službách Božích vedena byla mládež v průvodu do školy, kdež zástupce školy Václav Tupý vyložil u přítomnosti členů místní školní rady mládeži veliký význam slavnosti té, poukázav z příběhů ze života Vznešeného panovníka na vynikající vlastnosti Jeho, na Jeho velikou lásku ku mládeži a péči o školství, zakončiv slovy hymny:

„ Zachovej nám Hospodine císaře a naši zem!“

Na to odpoledne sešla se mládež ve škole a v průvodu se svými učiteli odebrala se do chrámu Páně. Kdež súčastnila se slavnostního uctění Nejsvětější svátosti a ukončení slavnosti.

Sbor učitelský školy zdejší odeslal na sl. c. k. okresní hejtmanství v Rokycanech u příležitosti velevzácné slavnosti jubilea 50tiletého panování Jeho Veličenstva holdovací telegram.

Dne 1. m. března r. 1899 nastoupil pan řídící učitel František Hříbal službu školní. Výpomocný podučitel pan Josef Karel dán byl v zastupování podučitelského místa do Dobříva.


strana 20
Školní rok 1900 – 1901

Započal dne 17. září 1900 a ukončil 31. července 1901 službami Božími.

Den nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. a Jejího Veličenstva císařovny Alžběty oslaven službami Božími v chrámu Páně v Drah. Újezdě, jichž súčastnil se sbor učitelský se školní mládeží.

Dne 1. května 1901 odbývala se zkouška z katolického náboženství. Následkem onemocnění industriální učitelky Zdeňky Novákové ustanovena za zástupkyni Karolina Wildová, indust. Učitelka v Drah. Újezdě vynesením c. k. okresní školní rady ze dne 5. Dubna 1901 čís. 1077 a to od 10. dubna do konce července 1901. V měsíci dubnu 1901 odbývala se volba členů do místní školní rady a tímto výsledkem:

František Vonásek, rolník v Terešově, předseda.

Josef Hatina, rolník v Terešově, člen výboru a zároveň školdozorce.

Josef Holub, rolník v Terešově, člen výboru.

Josef Kočka, chalupník v Terešově, člen výboru.

Václav Krumlovský, chalupník v Terešově, náhradník.

Antonín Šnobl, chalupník v Terešově, náhradník.

Mimo toto jsou členové místní školní rady:

Důstojný pan P. Dominik Brázda, farář v Drah. Újezdě jako zástupce církve a Fr. Hříbal, správce školy, co zástupce školy.

Zdravotní stav školní mládeže bylo v tomto roce velmi dobrý.

Dne 20. června 1901 vykonal na škole zdejší inspekci svou slovutný pan Ant. Fafl, c. k. okresní školní inspektor a vyslovil se pochvalně o prospěchu žactva v obou třídách. Frant. Hříbalovi, říd. Učiteli dostalo se c. k. okresní školní radou pochvalného uznání za horlivé a úspěšné působení ve škole a mimo školu.

Slečna Mařenka Tetřevová, dcera majitele velkostatku v Terešově, darovala k štědrému večeru 27 dítkám plátno na košile, bavlnu, nákrčníky a bůtky.

I. Počet dětí do školy přijatých:

a) Na počátku školního roku.85

b) Na konci školního roku……….6

c) Dle náboženského vyznání

a) Katolického……..88

b) Izraelského……3

II. Počet dětí školou povinných ve školní obci 76

a) Na počátku školního roku…….3

b) Na konci školního roku……2


2/strana 2
Školní rok 1901/2

Započal dne 16. září 1901 a ukončil dne 30. července 1902 službami Božími.

Den nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. a Jejího Veličenstva Alžběty oslaven službami Božími, jichž súčastnil se sbor učitelský se školní mládeží. Dne 20. července 1902 pořádal sbor učitelský výstavu prací žáků a pomůcek učebných s tímto pořadem:

1.) Správce školy Fr. Hříbal zahájil výstavu tuto a vyložil četně shromážděnému obecenstvu účel jakož i důslednost této a vyslovil přání, aby obecenstvo se zájmem sledovalo práce školních dítek vystavené.

2.) Žákyně Anna Radvanovská přednesla přiměřený proslov po kterém zapěli přítomní žáci rakouskou národní hymnu a provolavše našemu Nejmilejšímu císaři Pánu třikrát sláva „ Sláva!“, opustily školní budovu.

3.) Obecenstvo prohlíželo se zájmem nejprve veškeré práce v I. třídě a správce školy podal mu bližší vysvětlení v pomůckách na stěnách vyvěšených, pak prohlédnuly práce žáků II. Třídy.

S potěšením odcházely přítomní domů vyslovivše se pochvalně v pracích žáků a v nevšední píli sboru učitelského s připomenutím, aby podobné výstavy astěji pořádány byly.

Dne 23. Dubna konala se zkouška z katolického náboženství. Následkem epidemie spalniček nebylo od 16. Do 30. Prosince 1901 vyučováno

Dne 14. Července 1902 vykonal na škole zdejší inspekci svou slovutný pan Ant. Fafl, c. k. okresní školní inspektor a vyslovil se pochvalně o pokroku žactva a o píli sboru učitelského.

Velectěná paní Marie Holečková, rozená Tetřevová, dcera majitele velkostatku v Terešově pana Jana Tetřeva obdarovala k štědrému večeru 32 dítek plátnem na košile, náručníky, šátky na hlavu, rukavicemi, čepicemi a bavlněnou přízí.

Počet dětí do školy vůbec přijatých, na počátku školního roku………….82

Na konci školního roku…………………………………2

Dle náboženského vyznán


2/strana 4
Školní rok

1902 – 1903

Školní rok započal dne _____ září r. 1902 vzýváním Ducha svatého.

Dne 4. M. října 1902 slaveny nejvyšší jmeniny Našeho Nejmilovanějšího císaře a krále Františka Josefa I. slavnými službami Božími v chrámu Páně v Drahoňově Újezdě, jichž se súčastnilo učitelstvo se školní mládeží. Také i slavných služeb Božích na den N. jmenin Jejího Veličenstva Císařovny Paní Alžběty súčastnil se sbor učitelský se školní mládeží.

Dne 5. m. května r. 1903 konala se při zdejší škole zkouška z katolického náboženství.

Dne 9. m. února r. 1903 ustanoven byl důstojný p. P. Jan Petřík, kaplan v Drahoňově Újezdě a učitel náboženství při zdejší škole, administrátorem fary ve Mlečicích. Vyučování náboženství svěřeno učitelům zdejší školy.

Dne 22. června 1903 nastoupil důstoj. p. P. J. Petřík opětně své kaplanské místo v Drahoňově Újezdě a započal vyučovati náboženství katolickému při škole zdejší.


2/strana 6
Zdravotní stav mládeže v tomto školním roce byl velmi dobrý.

Dne 23. června 1903 vykonal na škole zdejší inspekci svou slovutný pan Antonín Fafl, c. k. okresní školní inspektor a vyslovil se pochvalně o pokroku žactva a o píli sboru učitelského.

Velectěná Paní Marie Holečková, dcera zdejšího majitele velkostatku p. J. Tetřeva, obdarovala k štědrému večeru několik chudých dítek zdejší školy plátnem na košile, náručníky, šátky na hlavu, rukavicemi a bavlněnou přízí.

Učitel náboženství důstojný p. P. J. Petřík, kaplan v Drahoňově Újezdě přeložen byl za kaplana do Zdic, dne 10. Září 1903 nastoupil službu ve svém novém působišti.

Na místě zemřelého řídídcího učitele pana Františka Hříbala ustanoven při zdejší škole zatímním řídícím učitelem Václav Tupý, učitel v Terešově, dekretem c. k. okresní školní rady v Rokycanech ze dne 27. M. srpna r. 1903 č. 2149 o. š. r.

Statistické přehledy

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých, na počátku školního roku a pak na konci školního roku

a 1)……………………..74 dítek

a 2)………………..68 dítek


2/strana 8
Školní rok

1903 -1904

Školní rok započal dne 16. m. září r .1903 vzýváním Ducha svatého.

Dne 16. m. září r. t. nastoupil školní službu na zdejší škole pan Jan Růžička jakožto dočas. zat. učitel I. třídy.

Pan Jan Růžička

Narodil se dne 14. m. května 1878 v Tetíně, v okresu Berounském. Prvního vzdělání nabyl ne obecné trojtřídní škole ve svém rodišti, dalšího pak na měšťanské škole v Berouně a na realce v Rakovníku, kdež studoval 4 – 7 třídu. Vykonav maturitní zkoušku, nabyl vysvědčení matur. Ze dne 18. července r. 1896 č. 141. Na to dekretem sl. c. k. okresní školní rady v Rokycanech ze dne 9. m. listopadu 1896 č. 920 ustanoven výpomocným

podučitelem při trojtřídní obecné škole v Cheznovicích, dekretem téže sl. c. k. okr. školní rady ze dne 29. m. dubna r. 1897 č. 1687 výpomoc. poduč. při čtyřtřídní obecné škole v Šťáhlavech. Podrobiv se pak zkoušce dospělosti, obdržel vysvědčení dospělosti uč. Na c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Příbrami ze dne 2. července 1897 č. 40 a ustanoven zatímním podučitelem při trojtřídní obecné škole ve Lhotě, dekretem ze dne 24. srpna 1897 č. 3201.


2/strana 10
Na základě praesentace c. k. okresní školní rady v Rokycanech v zasedání dne 18. m. ledna 1904 vykonané, ustanovila c. k. zemská školní rada v Praze dekretem ze dne 28. m. ledna r. 1904 č. 3127 1904 z. š. r. Václava Tupého, definitivního učitele první třídy, posledně zatímního řídícího učitele v Terešově, definitivním učitelem na dvoutřídní obecné škole v Terešově. Jmenovaný vykonal dne 20. m. února r. 1904 předepsanou služební přísahu jako defin. Řídící učitel týmž dnem.

Dne 17. m. dubna r. 1904 vykonána byla volba nových členů zdejší místní školní rady. Členy jejím jsou:

1. Pan Josef Hatina, předseda.

2. Pan František Vonásek, náměstek předsedův.

3. Pan Josef Holub, člen výboru.

4. Pan Josef Kočka, člen výboru.

5. Pan Antonín Šnobl, člen výboru.

6. Pan Vojtěch Záhrobský, člen výboru.

7. Veled. Pan farář Dominik Brázda z Drahoňova Újezda.

8. Václav Tupý, řídící učitel z Terešova.

9. František Oliverius, rolník, náhradník.

10. Václav Krumlovský, náhradník.

Místním školním dozorcem jmenován pan Josef Kočka, rolník z Terešova.

Zkouška ze sv. náboženství konána byla dne 26. m. dubna r. 1904 odpoledne za přítomnosti velest. Pana k. a. vikáře Jana Vilíma a k. a. sekretáře P. Dominika Brázdy.


2/strana 12
Dekretem c.k. okresní školní rady v Rokycanech ze dne 4.m. dubna r. 1905 čís. 964 o. š. r. ustanovena byla výpomocnou učitelkou ženských ručních prací na zdejší škole.

Statistické přehledy:

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých, na počátku školního roku a pak na konci:

a 1) ……………….81 dítek

a 2) …………………….77 dítek

b) Výkaz těchto dítek dle náboženského vyznání:

a) Katolického…………..77

b) Israel…………….4

c) Počet dítek školou povinných ve školní obci:

a) na počátku školního roku………………83

b) na konci školního roku………77

Školní rok 1904 – 5. ukončen byl “Službami Božími“ dne 29.m. července 1905.


2/strana 19
domácího i okolního. Smuteční sbory zapěli kolegové z Berounska. Ze Zbirovska zúčastnili se pohřbu: pan starosta obce Terešova, kolegové:

V. Tupý, říd. učitel v Terešově, Jan Biskup, učitel v Ostrovci, Josef Dvořák, řídící učitel ze Sebečic, Čeněk Knittl, učitel z Drahoňova Újezda, A. Brantner, učitel z Podmokel. Učitelská jednota „Škoda“ na Zbirožsku, jejíž byl zemřelý členem, věnovala na místě věnce Bolzanovu a Samostatnému učitelskému sirotčinci po 10 Korunách. Poznamenati dlužno, že ač byl kollega p. J. Růžička tak vážným neduhem stížen, přec byl horlivým a svědomitým učitelem, muž charakteru vynikajícího, mužem pro svou milou povahu a své vědomosti váženým, vždy upřímným a milým kollegou.

„Odpočívej v pokoji svědomitý učiteli mládeže i lidu, upřímný a milý kollego!“

Následkem nemoci p. učitele Jana Růžičky neřízeno řídícímu učiteli Václavu Tupému přípisem c. k. okresní školní rady ze dne 14. m. května r. 1904 č. 1716 o. š. r., aby spojil obě třídy a vyučoval. Toto vyučování trvalo do konce školního roku 1903 – 1904.

Přípisem c. k. okresní školní rady v Rokycanech 29. m. července 1904 č. 2516 o. š. r. ustanoven pro měsíc srpen 1904 dočas. učitelem I. tř. v Terešově


2/strana 14
Školní rok

1904 – 1905

Školní rok 1904 – 1905 začal dne 16. m. září r 1904 vzýváním Ducha svatého.

Dne 16. m. září r. 1904 nastoupil školní službu na zdejší škole pan Josef Plecitý, posléze učitel I. třídy obecné dvoutřídní školy v Sebečicích, jakožto definit. učitel I. třídy.

pan Josef Plecitý

narodil se Malém Drahlíně dne 10. m. srpna r. 1872. Prvního vzdělání nabyl na obecné pětitřídní škole v Obecnici, další pak na c. k. realném a vyšším gymnásiu v Příbrami, kdež studoval I. – IV. třídu v letech 1886 – 1890. Na to navštěvoval c. k. učitelský ústav v Příbrami I. – IV. ročník od r. 1890 – 1894. Vykonav maturitní zkoušku v r. 1894, obdržel vysvědčení (způsobilosti) dospělosti dne 24. m. září r. 1894 č. 28.

Po zkouškách způsobilosti obdržel místo zatím. podučitele v Hůrkách dle dekretu c. k. okresní školní rady v Hořovicích ze dne 1. m. října r. 1894 č. 4118 o. š. r. Na místě tomto pobyl 2 roky.


2/strana 17
Na den Nejvyšších jmenin Jejího Veličenstva Císařovny Paní dne 19. m. listopadu r. 1904 zúčastnil se sbor učitelský se školní mládeží slavných služeb Božích.

Velectěná Paní Marie Holečková, dcera zdejšího majitele velkostatku p. Jana Tetřeva, obdarovala několik chudých dítek zdejší školy o štědrém večeru plátnem na košile, bavlněnou přízí, nátepničkami, šálami na krk, šátky na hlavu, menšími potřebami školními a vesměs všechny dítky vlašskými ořechy.

Dětská vánoční slavnost konala se se školními dítkami 6. m. ledna r. 1905 a opakovala se 2. m. února t. r. těchto slavnostech provedeny byly zpěvy od J. Košťálka: „U jesliček“. Při těchto slavnostech byly dítky od dobrodinců, zvláště od veledůstojného pana faráře, pokrmy poděleny. Peněžních dárků sešlo se na 64 K. Slavnosti tyto byly četné navštíveny nejen obecenstvem domácím, ale i vůkolním. Provedené zpěvy velice se líbily a učitelstvo bylo všeobecnou pochvalou odměněno.

Dne 18. m. května r. 1905 vykonal přehlídku zdejší školy slovutný pan c. k. okresní školní inspektor Antonín Fafl.

Zkouška ze sv. náboženství konána byla dne 23. m. května r. 1905 za přítomnosti veled. Pana


3/strana 1
Výstavka školní umístěna byla v I. třídě obecné školy. Průčelní stěna ozdobeny byla obrazem Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I., pod nímž byly umístěny znaky Čech, Moravy a Slezka a mnoho květin. Stěny byly pokryty obrazy přírodopisnými a mapami. U přední stěny byly na dvou stolech fyzikální a jiné pomůcky. Blíže zadní stěny ne dvou stolech vyložila industriální učitelka hotové práce žákyň. Ležely tu pletené proužky, punčochy, začátky háčkování a háčkovaný vzorník, háčkované dětské prádelko, tabulka pro známkování, tabulka ku cvičení v šití různých stehů, ženské košile s vyšíváním, různé předměty vyšívané ze slohu národním: ručníky, přikrývka, náprsenka mužská, kravaty. Také tu byly sáčky na tabák, vyšívání na kanavě atd. Na šňůrách podél zdí bylo mnoha zástěr bílých i černých, vyšívaných pestrým hedvábím dle vzorů lidových. Mnohé z nich roubeny byly krajkami tylovými i háčkovanými, vlastní to prací žákyň.

Podél zdí na položených tabulích byly vyloženy výkresy z I. a II. třídy, domácí a školní úlohy, předpisy z krasopisu. Také tu vyloženy byly černá a zlatá kniha, které mnohé přítomné pobavily. Na pravé a levé stěně zdi


3/strana 3
Školní rok

1905 – 1906

Školní rok 1905 – 1906 začal dne 16. m. září 1905 vzýváním Ducha svatého.

Dne 11. m. září 1905 ustanoven kaplanem v Drahoňově Újezdě důstojný P. p. P. Arnošt Oliva posléze kaplan v Cerhovicích. Následkem toho přestal vyučovati sv. náboženství řídící učitel Václav Tupý a počal vyučovati sv. náboženství počátkem školního roku 1905 – 1906 jmenovaný pan kaplan.

Do konce školního roku 1904 – 1905 vyučovala za nemocnou industriální učitelku slečnu Zdenku Novákovou ind. učitelka slečna Helena Sýkorová. Na službu školní nastoupila opětně slečna Zdenka Nováková.

Jelikož není v knize této jejího životopisu, uvádí se tuto:

Zděnka Nováková

narozena dne 8. m. června 1878 v Terešově. Navštěvovala obecnou čtyřtřídní školu ve Zbiroze, pětitřídní obecnou školu na Králov. Vinohradech a čtyřtřídní německou školu


3/ strana 5
učitelkou jen pro zdejší školu slečna Helena Sýkorová, jejíž životopisná data jsou v této kronice ve školním roce 1904 – 1905.

Dne 4. m. října r. 1905 slaveny nejvyšší jmeniny Našeho Nejmilovanějšího Císaře a Krále Františka Josefa I. slavnými službami Božími v chrámu Páně v Drahoňově Újezdě, jichž súčastnil se sbor učitelský se školní mládeží. Den před tím vysvětlen dítkám význam slavnostního dne toho. Na den Nejvyšších Jmenin Jejího Veličenstva Císařovny Alžběty dne 19. m. listopadu r. 1905 súčastnil se sbor učitelský slavných služeb Božích se školní mládeží. Velectěná Paní Marie Holečková, dcera zdejšího velkostatkáře p. Jana Tetřeva, obdarovala jako každoročně tak i letos k štědrému večeru 18 chudých dítek zdejší školy plátnem na košile, bavlněnou přízí, látkou na sukně, trikotovými košilemi a spodními kalhotami a menšími školními pomůckami.

Dne 20. m. ledna r. 1906 vykonal přehlídku zdejší školy slovutný pan c. k. okresní školní inspektor Antonín Fafl a pronesl se velmi pochvalně o zdejší škole.


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 3
Školní rok

1918.-19.

Školní rok 1918 – 19. Započal v pondělí dne 16.m. září r. 1918 službami Božími ve farním chrámu v Drahoňově Újezdě.

Dne 18.m. září 1918 konána byla z nařízení okresního hejtmanství ve Zbiroze schůze obecních starostů, v níž bylo jednáno o výkupu obilí, bramborů a zásobování obyvatelstva.

Jelikož učitel Václav Peták dosud vykonává službu vojenskou ustanovena byla zastupující učitelkou opětně slečna LUDMILA DAŇKOVÁ

Slečna Ludmila Daňková, nar. 10. března 1898 ve Lhotě u Mýta, nábož. Katol., svobodná. Navštěvovala měšťanskou školu v Plzni, přípravný ročník ústavu učitelek v Plzni a pak tamže ústav učitelek. Vysvědčení dospělosti má z 10. července 1917.číslo 5. Zastupující učitelkou ustanovena byla při trojtřídní obecní škole ve Lhotě o Mýta ( výnos okr. š. r. z 8.září 1917 č. 2345. Službu školní po složení slibu dne 16. 9. 1917 nastoupila 16. září 1917. Této služby byla sproštěna 14.5.1918 a nastoupila jako zastupující učitelka službu na dvojtřídní obecné škole v Terešově ( výnos okr. š.r. z 12.5.1918 byla místa toho sproštěna).

21 m. srpna 1918 č. 1762 ustanovena opětně zast. učitelkou v Terešově a nastoupila službu 15.m. září r. 1918

19 m. září ustanoveny úředně ceny tuků. Máslo čerstvé má se prodávati za 18 k kilogram, převařené za 23k 50h, sádlo neškvařené za 16k, přeškvařené za 14k, špek za tutéž cenu.

Nařízení toho nebylo však dbáno a prodáván 1 kg másla až za 60 K a tuků ostatních vůbec nebylo. Také i ceny mléka byly


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 4
22 m. září bylo veřejně vyhlášeno, že letošní sklizeň bramborů se zabavuje.

22. září oznámeno bylo všem obcím, že co nejdříve dojde příděl oděvu do lidové oděvny.

27 m. září bylo veřejně vyhlášeno, že sbírky k účelům národním nesmí se prováděti bez povolení okr. hejtmanství.

Byl-li by někdo ku takovým sbírkám nepovoleným vybízen, nechť do 8 dnů oznámil to okresnímu hejtmanství.

Za příčinou zásobování potravinami tak zvaných nesamozásobitelů a správného jimi hospodaření vůbec-zřízeny jsou hospodářské rady zemské, okresní a obecní členy hospodářské rady zvoleni Mach Václav, Novotný František starší a Krauz ze Salzberku.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27 m. září rozdělena zemská správní komise na odbor český a německý. Každý odbor má 4 členy a náhradníky.

Ku konci měsíce září proražena makedonská fronta vojska bulharského vojskem dohodovým. Ihned žádali Bulhaři o okamžité příměří a o separátní mír.

Ihned počátkem října nabídlo také Rakousko prostřednictvím prezidenta severoamerických spojených států Wilsona nepřátelům příměří a ruku k jednání o mír.

17 m. října zakázalo okresní hejtmanství rozšiřování letáků obsahu státu nebezpečného.

18. října vydal Karel I. manifest národům rakouským, že má se státi Rakousko státem spolkovým, v němž každý národní kmen tvoří svůj vlastní útvar na území, které obývá.

Nová tato říše má spočívati na sebeurčení národů.

Národní rady utvořené z říských poslanců každého národa mají na tomto díle pracovati.

V sobotu dne 19. m. října konaly se důležité porady v obecním domě pražském ve dvoraně D. J. Grégra, na než množství lidu veliké čekalo nedočkavě střeženo jsouc setninami vojska a četnictva kteréž připraveno bylo k zakročení proti lidu. Nebylo však toho vůbec třeba, neboť lid xxx zachoval úplný klid.


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 5
V obecním domě sestoupili se naši národní pracovníci, aby uradili se o svrchovaně důležitých otázkách přítomné doby. Tam za předsednictví Dr. Kramáře od rána do pozdního večera zasedal „Národní výbor“, v hodinách odpoledních „Český poslanecký svaz“. Ve schůzi Národního výboru podal zprávu o posledních událostech a projevech ve Vídni předseda Českého svazu poslanců posl. Staněk. Po delší debatě byl přijat projev, který byl pak uveřejněn ve všech časopisech. Projev, který na základě historických práv a sebeurčení národů směřuje k tomu, aby co možno brzy dosaženo bylo vznešeného cíle: úplné samostatnosti a svobody všeho národa československého.

25. m. října nařízeno, aby každý pěstitel odvedl ihned prozatím. komisionáři každé množství obilí a brambor, které má a ostatní naň vypadající kontingent později.

26. října oznamuje okr. hejtmanství, že nesamozásobitelé obdrží lístky na brambory, zvané bramborenky.

27. října odzvoněno bývalé říši Rakousko-Uherské. Byl to poslední den říše, kteráž se vždy tak macešsky chovala k národům Slovan. a je považovala za otroky a porobce, ačkoliv všeho od nich potřebovala a o vše je připravila.

DEN 28. ŘÍJEN 1918 stal se nezapomenutelným a nejslavnějším dnem v dějinách národa českého. V den ten Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu nově zřízeného státu československého. V den ten vyplnila se doslova předpověď našeho milého arciučitele Jana A. Komenského: “ Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k Tobě zase se navrátí, o lide český a pro tuto naději Tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 6
předcích svých byla zdědila, nýbrž i v čemkoliv dobrém skrze
práci synů mých a požehnání Boží, rozhojnění jsem příjila, to všecko Tobě odkazuji.

Dnem tímto po staleté porobě dočkali jsme se konečně svobody. Toho dne přestali jsme býti otroky rakouských císařů a stali jsme se pány ve svém domově a vstoupili jsme do společnosti světových států.

Rakouská říše rozpadla se a místo ní vznikly samostatné státy: československý, jihoslovanský, polský, německorakouský a uherský.

Revoluce byla provedena hladce bez prolití jediné krůpěje krve. Vojenská moc u nás přešla úplně do rukou Národního výboru. Bývalé c.k. úřady byly jím též převzaty.

Mnozí vlastenci pracovali již za doby války za hranicemi k tomu, aby národ český byl národem svobodným a samostatným. Mezi těmito horlivými vlastenci zaujímá první Ph. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk, řádný profesor na univerzitě pražské. Muž ten již v srpnu 1914 postřehl dobře , osudná porážka Čechů na Bílé hoře může býti odměněna teď a nebo nikdy již. Navštívil Holandsko, navázal styky s Anglií a Ruskem, pak vydal se do Itálie a do Švýcar, odkudž odjel do Paříže. Na podzim 1915 odjel do Londýna. R. 1916 přijel do Ruska, kdež zorganisoval t.zvanou československou armádu, pod jejíž prapory soustředili se Čechové, Moravané a Slováci. Duch Masarykův přešel na české legionáře v Rusku, Itálii, Francii a Srbsku. V posledních dobách války dlel v Americe a byl důvěrným přítelem presidenta Wilsona. Masaryk představil se vůdcům „Dohody“ jako mluvčí národa a oni poznali v něm Čecha s velikým rozhledem, s bystrým rozumem, Čecha ovládajícího světové problémy a budícího zájmy pro příznivé osudy svého národa. Prohlášením vlády Spojených států severoamerických ze dne 3. září 1918 byla „Československá Národní Rada“ mající sídlo v Paříži uznána za vládu československou. Téhož dne uznala tuto vládu Anglie.


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 7
Tato vláda ustanovila se 26 m. září následovně: prozatimní prezident vlády T. G. Masaryk, ministr zahraničí záležitostí Dr. Eduard Beneš a ministr války Milan Stefanik. Zároveň toto ministerská rada ustanovila u spojených vlád své zástupce.

Dne 2. Října prohlásil říš. poslanec Staněk, předseda českého svazu ve vídeňském parlamentu, že československá vláda v Paříži jako nejvyšší orgán českoslov. armád je oprávněna zastupovati Československý národ před spojenci ne mírové konferenci.

Dne 9. října prohlásil (předseda, poslanec) téhož svazu Dr. J. Zahradník, jménem svazu, že Čechoslováci opouštějí definitivně vídeňský parlament a přetrhávají jakýkoliv svazek a Rakousko-Uherskem.

Francie uznala českoslov. prozatimní vládu smlouvou z 28. září a Itálie, prohlášením ministerské rady ze dne 3. m. října. 28. září prohlásila prozatimní vláda v Paříži neodvislost českoslov. národa. President Wilson prohlásil ku konci září, že každý z příštích státních organismů, které budou zřízeny na území Rakousko-Uherska musí býti dosti silný, aby mohl čeliti případnému útoku z Německa.

Vidno, že lidé o tomto kroku vlastenců-horlivců zvídali jen málo a proto převrat tím mocněji na ně působil a tolik radostí přinesl.

Národnímu výboru po převratu, jakož to prozatimní vládě připadly práva a povinnosti vlády i správy veřejné a stalo se tak nejvyšší autoritou a mocí státu československého. K ruce Národního výboru zřízena „ Zemská hospodářská rada, jakož to nejvyšší český úřad zásobovací“.

Pro záležitosti veřejné správy v okresních, tedy i v našem okresu zbirožském zřízen „ Národní výbor ve Zbiroze“, jehož členy byli pánové Čihák, okresní starosta, D. Brázda, farář v Drahoňově Újezdě, Halík, sekretář panství na Švábíně, Široký, odborný učitel ve Zbiroze.


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 8
Rakouských, pojmenování c. k., rakouská hyna atd.

2.) Jakékoliv oslavy členů bývalé panovnické rodiny, staly se nepřípustnými.

3.) Pozbyly platnosti pokyny okresního školního inspektora ze dne 15. m. srpna 1916 v bodech 1-7 pěstování loyalita.

4.) Zakázáno probírati loyální a válečné články čítanek a jiných knih za války vydaných.

Doporučeno věnovati zvláštní péči českým dějinám a poučovati vhodným způsobem školní mládež a současných událostech a o československém státu.

V témže smyslu vřelé provolání ku všemu učitelstvu zaslal okresní školní inspektor Aug. Šindelář. Žádá, aby veškeré učitelstvo věnovalo síly své k tomu, aby naše škola byla v každém ohledu a v každém směru národní a česká a vyslovuje přání, by pokud ovšem poměry dovolí, byly postupně odčiňovány a nahrazovány školy, kterých doznala česká škola a mládež za války.

Dva dny po slavném prohlášení československého státu vydal výbor slovenské národní rady v Turč. Sv. Martině „ deklaraci u slovenského národa“. Prohlašuje se v ní slavnostně, že slovenský národ řečí i vzdělaností jest částí národa československého. Slováci dali tím najevo, že chtějí býti spojeni se svými soukmenovci českými.

Tak zasvitlo slunce svobody i nad nešťastnou zemí pod Tatrami!

V den prohlášení svobody našeho národa po všech českých městech oděly se domy v slavnostní hav. Prapory v barvách národních a slovanských, jakož i prapory v barvách francouzských, anglických, italských a amerických vlály z domů.

I na našem českém venkově byly domky ověnčeny a ozdobeny prapory.

V naší obci teprve odpoledne 28. října 1918, až přinesla zprávy pošta, vyvěšeny prapory a sňaty ze stěn pošty, trafik atd. orlíky


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 9
Večer téhož dne p. učitel Petak, zdejší účetní velkostatku Jan Flirnšál a několik místních studentů, ovšem na své jméno, bez účasti místních spolků, jichž v obci 4, sezvali lid do hostince u Jos. Fišera. Před schůzí uspořádali od pí. Jos. Karlové, průvod, v němž neseno 5 lampionů a zpěv národních písní doprovázen harmonikou. V hostinci upozornil učetní Himšál lid, přítomný na důležitý pro nás akt a předneseny stud. Karlem a Oliveriusem dvě básně. Po zpěvu hymny: „Kde domov můj a Hej Slované“ lid se rozešel. Zajisté byla by oslava místní lépe dopadla, kdyby byla bývala konána za účasti všech spolků místních, školy a obce.

Na to následující týden konala se veliká slavnost na oslavu naší samostatnosti v Lohovicích, k níž pozvány okolní obce a mezi nimi i naše obec. Slavnosti té súčastnily se školní dítky naší školy, dítky v krojích, sokolové na ozdobeném voze, kterýž dopravil svými koni p. Stein do Lohovic.

Dne 30. října odpoledne konána oslava ve Zbiroze, kamž odebralo se z naší obce mnoho občanů. Tam pronešeny řečníky národního výboru, hospodář. rady a různých polit. stran vhodné řeči k oslavě naší samostatnosti se vztahující.

Dne 29 m. října 1918 prohlásil zástupce Národního výboru prof. Dr. B. Němec v sedění zemské školní rady, že nejvyšší instancí školní v Čechách počínajíc dnem 28. října jest zemská školní rada.

Dne 3. Listopadu nařízen soupis dobytka dle stavu ze dne 31 m. října 1918

6 m. listopadu oznámilo hejtmanství, že upouští se od hromadného mletí. Mlecí výkazy vydávati bude obecní úřad s jednatelem obilního ústavu. Pšenice a žito budou se vymýlati na 80%. Spotřební dávka na osobu a týden určena 50 dkg mouky od 4. listopadu.

7. listopadu připomíná okresní hejtmanství, aby lidé neschovávali peněz doma, ale aby ukládali je do peněžních ústavů.


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 10
7 m. listopadu oznámilo okresní hejtmanství, že dle usnesení Národního výboru má se v každé obci zříditi občanská stráž, jejíž účelem bude udržovati pořádek v obci.

V naší obci zřízená občanská stráž ze členů sboru dobrovol. hasičů.

V památný den 8. Listopadu z nařízení zemské školní rady ze dne 4. Listopadu konána na všech školách školní slavnost na památku zřízení českoslov. státu.

Žactvo i učitelstvo shromáždilo se ve škole v II. Třídě.

Řídící učitel promluvil a slavných dobách národa našeho, vylíčil utrpení po bitvě na Bílé hoře ve válce třicetileté podotkl, že každoročně národ náš vzpomínal nešťastné bitvy bělohorské a dnes, že putují desetitisíce na bílou horu, aby tam, kde svoboda česká před 300 lety dodýchala, pozdravily mladou svobodu naši.

Potom žáci a žákyně přednesli vhodné básně a vlastenecké písně. Slavnost ukončena provoláním slávy a hymnou: „ Kde domov můj“ a „ Nad Tatrou se blýská“.

Ve čtvrtek dne 14. Listopadu konalo Národní shromáždění československého státu svoji první schůzi v sále bývalého zemského sněmu v Praze. Zástupce z Čech bylo 210, ze Slovenska 40. Shromáždění zahájil předseda Národního výboru Dr. Kramář. Vzpomínal skončení války, padlých českých vojínů a legionářů. Projevil největší dík Wilsonovi, Masarykovi, Benešovi a Štefanikovi. Poděkoval Francii i Anglii, Spojeným státům severoamerickým, Itálii a ostatním našim přátelům. Přivítal Slováky do naší společné vlasti, vůči Němcům prohlásil český závazek národní rovnoprávnosti v českém státě a zároveň pevnou vůli nepřipustiti roztrhání českých zemí.

Když Dr. Kramář prohlásil, že všechna pouta, která nás vázala k Rakousku a dynastii habsburské padla, že jsme svobodnou a demokratickou republikou, neurčoval?


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 11
Když hlasem povznesených oznamoval, že jejím prvním presidentem je Dr. T. G. Masaryk.

Na to vykonává jest volba předsedy národního shromáždění, jímž zvolen F. Tomášek, kterýž složil slib, že bude zachovávati zákony státu českosloven. a že bude spravedlivě zastávati úřad svůj. Na to vykonávali slib ostatní poslanci. Následuje pak volba místopředsedů, jimiž zvoleni: posl. Udržal, Konečný, Hajn a Slovák, Dr. Methoděj Bela.

Volba vlády vykonána pak a klamací a zvoleni:

Dr. Karel KRAMÁŘ předseda ministerstva,

Dr. Eduard BENEŠ ministrem zahraničním,

Gustav HABRMAN ministrem vyučování,

Václav KLOFAČ ministrem národní obrany,

Dr. Milan ŠTEFANIK ministrem vojenství,

Karel PRÁŠEK ministrem zemědělství,

Dr. Alois RAŠÍN ministrem financí,

František STANĚK ministrem veřejných prad(práv?),

Dr. František SOUKUP ministrem spravedlnosti,

Dr. Adolf STRÁNSKÝ ministrem pošt a telegrafů,

Dr. Vávro ŠROBAR ministrem zdravotnictví,

Antonín ŠVEHLA ministrem vnitra,

Dr. Bohumil VRBENSKÝ ministrem zásobování a výživy,

Dr. Leo WINTR ministrem sociální péče,

Dr. Isidor ZAHRADNÍK ministrem železnic,

Dr. Mořic HRUBAN ministrem portefeinhr.

14. listopadu vydala zemská hospodářská rada k zemědělcům výzvu, aby řádně odváděli obilí a brambory.
19. listopadu dává okresní Národní výbor ve Zbiroze věděti, že vracejícím se vojínům a dělníkům opatřuje ústav pro sprostředkování práce-práci. Dělníci a zaměstnavatelé mají se tam hlásiti.

Veškeré nejvyšší úřady správní v republice mají se dle


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 12
Nejvyšším úřadem školním jest tedy ministerstvo školství a národní osvěty.

Na základě výnosu ( zem. š.r.) ministerstva školství a národní osvěty z 25.11.1918 nařídila zem. š. r. pro obor obecného školství následovně:“ Účast žáků na náboženských úkonech a cvičeních jest dobrovolná. Zvláště v době zimní mohou dítky – mnohdy útle a chatrně oděné utrpěly újmy na zdraví pobytem ve studeném kostele nebo v kapli, i jest již i proto ponechali na vůli náboženskému citu rodičů a jejich odpovědnosti, chtějí-li, aby dítky jejich účastnily se nábož. Cvičení a úkonů či nic.

Rovněž dozor učitelstva při úkonech těch stává se dobrovolným. Účast neb neúčast žactva při cvičeních náboženských nesmí míti vlivu na známku z mravů ani na známku z nábož.

Nátlak vykonávati na rodiče v tom neb onom směru se zakazuje.

Dne 25. listopadu představilo se úřednictvo českého odboru zemské školní rady min, školní a tajemníku stát. prof. Difincu?

Jménem úřednictva pozdravil je předseda zemské školní rady Jan Šindelář jako muže neoblomného a čistého charakteru. Ministr Habrman poděkoval a uvedl, že přijímána se veliký úkol postaviti školství na vlastní zdravý základ.

Vyzval učitelstvo, aby bylo spolupracovníkem nové české školy. Úředníci i učitelé musí pracovati, aby vybudování naší české a pokrokově demokratické postupovalo ráznými a rychlými kroky.

Státní tajemník prof. Drtina vyslovil přání, aby duch Komenského ovládal veškeré školství. Zvítězila svoboda nad otroctvím, duch nad hmotou. Škola naše bude především česká jazykem i duchem. Zdůrazňuje nové úkoly školy i výchovy, dle které je třeba pěstovati srdce i vůli.

V našem školství musí býti položen základ demokratismu


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 13
tajný výnos místodržitele Coučlenhova, kterým se nařizovalo hejtmanům a okr. škol. Inspektorům, aby hned suspedovali učitelé, kteří by projevili sympatie Rusům neb Srbům. I pouhé pasitiva neb malá horlivost při oslavách vitězství rakouského vojska, při sbírkách kovů, odpadků, při skladování a vybírání příspěvků pro Červený kříž a pro invalidy, při válečných půjčkách, při prodávání německých válečných obrázků, dopisnic a obrázků, při psaní loyálních úkolů atd. byla výnosem tím označena za vlastizradu a stíhala se hrozně. Mnozí byli trestně přeložení, mnozí svých míst zbaveni a mnozí internováni.

Všichni učitelé byli pod policejním dozorem.

Počátkem prosince 1918 bylo rozhodnuto, aby odborným a interesovaným kruhům dána byla možnost zúčastniti se na vybudování českého školství. Zřízeny byly 4 poradní sbory

a) Pro školy obecné a občan., jakož i pro učit. Ústavy, b) pro školy střední, c) pro školy odborné, d) pro školy vysoké.

Poradní sbor sestaviti bude ze 6 zástupců zvolených zemskou poradou učitelskou, ze 6 zástupců, vyslaných Ústřední radou českoslov. organisacích učitelských, ze 6 zástupců politických stran a ze 6 zástupců Slovenska, kteří mohou býti vybráni ze znalců sloven. Školství v Čechách a na Moravě, jakož i ze znalců Slováků na školách v českých zemích působících.

Výnosem zemské školní rady z 3. prosince 1918 svolány dle nařízení ministerstva školství a národní osvěty ve všech okresních republiky československé mimořádné učitelské porady na den 7. prosince 1918 s pořadem: 1. Ustavení učitelské porady, 2. Slavnostní prohlášení oběžníku č. 1 min. školství členem okresního národního výboru, 3. slib učitelů československé republice, 4. Volby zástupců do zemské porady ( na 150 členů 1 zástupce)

5. volba zástupce učitelstva do okresní školní rady.

Ve školním okrese rokycanském konána porada ta


Kronika terešovské školy III. (1918-1940) strana 14
V sále Sokolovny v Rokycanech. Zahájil schůzi tu předseda p. okresní školní inspektor Aug. Šindelář a nastínil úkoly školy a učitelstva v republice československé. Místopředsedou porady jmenován řídící učitel Josef Sláma z Rokycan. Oběžník č. 1 min. školství slavnostně prohlásil člen národ. výboru v Rokycanech občan Hořice. Občan Hořovice vybízel učitelstvo k pitné práci na roli školské a přál mu, aby mohlo klidně práci tu vykovati bez vlivu byrokratických. Na to vyzváno učitelstvo přítomným úřadujícím okresním komisařem Dr. Vichrem, aby dle předepsané formule ministerstvem školství složilo slib. Na to zvoleni zástupci do zemské porady p. Jos. Mozr, řídící učitel ze Šťáhlav a Martin Kozák, učitel na měšťanské škole v Rokycanech.

Zástupcem učitelstva do okresní školní rady zvolen Rudolf Hejrovský, učitel v Rokycanech.

10. prosince 1918 počal úřadovati nový okresní hejtman pan Stříbrný jako předseda okresní školní rady v Rokycanech, posléze okr. hejtman v Sedlčanech.

Dne 14. Prosince 1918 sešla se po deseti letech zemská učitelská porada, k níž dostavil se i ministr vyučov. p. Habrman ku svému zřízení a vedení velikých finančních zdrojů potřeboval stát náš půjčku, kteráž nazvána půjčkou národní svobody. Upisována ku konci listopadu a počátkem prosince ve výši ½ miliardy. Půjčku tu upsalo 101.410 upisovatelů, kteří upsali 1.018.134.000 korun. Státní správa ponechá si jen 500.000.000 k a ostatní vrátila upisovatelům.

V měsíci prosinci vyplaceny učitelstvu platy dle osnovy zákona přijatého usnesením permancitní komise školské r. 1913 se zpětnou platností od 1. ledna 1918. Místa učit I. a II. Zrušena a všude zřízena místa učitelská. Učitelé se zkouškou způsobilosti obdrželi základní služné 1600k, učitelé s vysvědčením dospělosti 1100k. Od zkoušky dospělosti dostanou učitelé

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:45

Slunce zapadá:16:49

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 1. 2022
oblačno 3 °C 0 °C
středa 26. 1. zataženo 3/0 °C
čtvrtek 27. 1. oblačno 3/0 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Pranostika na akt. den

Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát, z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilé.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 56
TÝDEN: 172
CELKEM: 68393